PMR Frekvence
Kanal 1 446.00625 MHz Narrow
Kanal 2 446.01875 MHz Narrow
Kanal 3 446.03125 MHz Narrow
Kanal 4 446.04375 MHz Narrow
Kanal 5 446.05625 MHz Narrow
Kanal 6 446.06875 MHz Narrow
Kanal 7 446.08125 MHz Narrow
Kanal 8 446.09375 MHz Narrow
Kanal 9 446,10625 MHz Narrow
Kanal 10 446,11875 MHz Narrow
Kanal 11 446,13125 MHz Narrow
Kanal 12 446,14375 MHz Narrow
Kanal 13 446,15625 MHz Narrow
Kanal 14 446,16875 MHz Narrow
Kanal 15 446,18125 MHz Narrow
Kanal 16 446,19375 MHz Narrow